امروز ۳ ام شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۶:۲۷ ب.ظ
برنامه تمرینی PHTM میتواند باعث کاهش زمان صحنه( Scene Time) در بیماران ترومائی شود.

برنامه تمرینی PHTM میتواند باعث کاهش زمان صحنه( Scene Time) در بیماران ترومائی شود.
به گزارش روابط عمومی سازمان اورژانس کشور در مرکز گناباد، نتایج این کار پژوهشی( با نمایه در Scopus )نشان دهنده ارتباط آمـوزش برنامـه مدیریت ترومای پیش بیمارستانی با کاهش زمان کـل پـیش بیمارستان خصوصاً زمان صحنه در بیمـاران ترومـایی اسـت.
اسماعیل زاده مسوول منطقه اورژانس گناباد و مجری طرح گفت: از آنجـایی کــه کــاهش زمــان صــحنه مــیتوانــد بــا کــاهش مرگ ومیر و ناتوانی در بیماران ترومایی همراه باشـد لـذا بـهنظر میرسد این برنامه تمرینی به عنوان ابزاری بـرای کـاهش میزان مرگ ومیر و ناتوانی ناشی از تروما مؤثر باشد کـه ایـن موضــوع مــیتوانــد زمینــه پــژوهشهــای آتــی باشــد.

پژوهشگران گرامی جهت دریافت full text مقاله میتوانند به لینک زیر مراجعه نمایند:
مشاهده و دریافت full text مقاله

برچسب ها

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.