امروز ۲۴ ام شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۷:۰۱ ب.ظ
  • کد خبر: 36588
  • گروه : حوادث , گناباد
  • تاریخ انتشار: ۱۱ام شهریور ۱۳۹۸
برنامه تمرینی PHTM بر افزایش توانایی و قابلیت تصمیم گیری بالینی تکنسین های اورژانس تاثیر گذار است

اسماعیل زاده معاون اورژانس گناباد و مجری طرح گفت: نتایج پژوهش حاضـر نشـان دهنـده ارتبـاط آموزش برنامه مدیریت ترومای پیش بیمارستانی بــا افــزایش توانــایی و قابلیــت تصــمیم گیــری در
تکنسـینهــای اورژانــس در مواجهــه بــا بیمــاران ترومایی است. لذا برنامه تمرینی مدیریت بیمـاران تروما در اورژانس پیش بیمارسـتانی را مـی تـوان
در برنامـه آموزشـی تکنسـینهـای فوریـتهـای پزشــکی ادغــام کــرد و بــه عنــوان یــک برنامــه بـازآموزی دورهای در حـین کـار مـورد اسـتفاده قرار داد. با توجه به اهمیت تصمیم گیری بالینی در اورژانــس پــیش بیمارســتانی تعیــین ســطحی از مهارت تصمیم گیـری بـالینی مناسـب را مـی تـوان الزامی برای بکارگیری تکنسینها دانسـت که تعیـین سطح مناسب مهارت تصمیم گیری بالینی میتوانـد زمینه تحقیقات بعـدی نیـز باشـد . از ایـن رو بـرای اطمینان از تصـمیم گیـری بـالینی مناسـب ، تـدوین دوره هــای بــازآموزی مــنظم در حفــظ مهــارت تصمیم گیری آنان پیشنهاد میشود.
به نظر میرسد با توجه به محتوای برنامه مدیریت بیماران ترومایی، این برنامه در ایجاد وحدت رویه در اصول مواجهه با یک بیمار ترومایی توسـط
تکنسینهای فوریتهای پزشکی با یک رویکـرد سیستماتیک مؤثر باشد.

برای دسترسی و مشاهده مقاله اینجا کلیک کنید

برچسب ها

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.