امروز ۱ ام اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱:۵۰ ب.ظ
503ماموریت آن شهری 692ماموریت جاده ای و 8ماموریت بین مراکز و 28ماموریت هم ایستگاه سلامت بوده است.

به گزارش روابط عمومی وستاد اطاع رسانی سازمان اورژانس کشور در مرکز بابل ،۱۲۳۱ماموریت سازمان اورژانس ۱۱۵بابل در طرح امداد نوروز

سازمان اورژانس ۱۱۵ بابل در طرح امداد نو روز ی که با ۶ایستگاه سلامت و۱۲پایگاه فعال و ۱دستگاه اتوبوس آمبولانس و۲۰دستگاه آمبولانس و ۸۸پرسنل در طرح امداد نوروزی از ۹۶٫۱۲٫۲۵تا ۹۷٫۰۱٫۱۳کلا ۱۲۳۱ماموریت انجام داده است.که۵۰۳ماموریت آن شهری ۶۹۲ماموریت جاده ای و ۸ماموریت بین مراکز و ۲۸ماموریت هم ایستگاه سلامت بوده است. میانگین زمان حضور بربالین بیمار یا مصدومان درطرح امداد نوروزی امسال شهری ۶:۳۸دقیقه و میانگین زمان حضور بربالین بیمار یا مصدومان جاده ای ۷:۰۶دقیقه بود. در این مدت سازمان اورژانس ۱۱۵ بابل ۳۴۹ماموریت تصادف انجام داده است. همچنین ۵۸۹بیماریا مصدومان را به بیمارستان های شهرستان بابل منتقل کردند.بعداز ماموریت های تصادفی که رتبه یک ماموریت های اورزانس ۱۱۵ بابل بوده ماموریت های سقوط از سطح هم تراز و غیرهم تراز۵۲موردو قلبی با ۵۱مورد و ماموریت تنفسی با ۳۰مورد و ماموریت مسمومیت با ۱۵مورد بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.