امروز ۲۶ ام تیر ۱۳۹۸ ساعت ۶:۵۱ ب.ظ
انتقال ۷۸بیمار قلبی به بیمارستان توسط سازمان اورژانس ۱۱۵بابل صورت گرفته است.

به گزارش روابط عمومی و ستاد اطاع رسانی سازمان اورژانس کشور در مرکز بابل:انتقال ۷۸بیمار قلبی به بیمارستان توسط سازمان اورژانس ۱۱۵بابل صورت گرفته است.

 

سازمان اورژانس ۱۱۵ بابل در راستای وظایف بهداشتی و درمانی خودبه غیر از حضور در ماموریت های استقرار وپوشش پزشکی در مسابقات ورزشی ، همایش ها، جشنواره ها و اردوهای آموزشی و تفریحی و مراسم های مذهبی و در اردیبهشت ماه امسال کلا ۱۹۹۸ماموریت انجام داده است که ۹۴۴ماموریت آن شهری ۱۰۳۳ماموریت جاده ای و ۲۱ماموریت بین مراکز بوده است. میانگین زمان حضور بربالین بیمار یا مصدومان در اردیبهشت ماه شهری ۶دقیقه و میانگین زمان حضور بربالین بیمار یا مصدومان جاده ای۸دقیقه بود. در اردیبهشت ماه امسال کلا سازمان اورژانس ۱۱۵ بابل ۵۳۶ماموریت تصادف انجام داده است. که از این تعداد تصادفط ۱۹۴ تصادفی شهری بود و ۳۴۲تصادفی هم جاده ای بوده است .همچنیناز این تعداد کل ماموریت ۹۱۳بیماریا مصدومان را به بیمارستان های شهرستان بابل منتقل کردند.بعداز ماموریت های تصادفی که رتبه یک ماموریت های اورژانس ۱۱۵ بابل بوده ماموریت های قلبی با ۷۸مورد و ماموریت تنفسی با ۴۴مورد و ماموریت مسمومیت با ۳۵مورد بوده است.در اردیبهشت ۱۳۹۷ کلا ۹۲۵۱تماس با مرکز سازمان اورژانس ۱۱۵بابل گرفته شده است که۷۹۹۲ مورد منجر به اعزام آمبولانس شد و ۵۲۵مورد هم مزاحم تلفنی بوده و ۹۴مورد هم مشاوره بود و ۶۴۰موردهم سایر بوده است.در این مدت هم ۳ماموریت CPRموفق داشته است. ‌

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.