امروز ۱۵ ام فروردین ۱۳۹۹ ساعت ۵:۴۱ ق.ظ
ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ را در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺣﻮادث ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل اﯾﻔﺎء می کنند.
image_print

به گزارش روابط عمومی سازمان اورژانس کشور؛ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﺮاﺳﻢ ﺳﻨﺘﯽ و زﯾﺒﺎی چهارشنبه پایان سال رﻧﮓ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﺎزیﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮه و ﻣﺤﺘﺮﻗﻪ شده است و آﺗﺶ زدن ﺑﻮﺗﻪﻫﺎی ﺧﺸﮏ و ﭘﺮﯾﺪن از روی آﺗﺶ ﺑﻪ ﺗﺠﻤﻊ ﺟﻮاﻧﺎن در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ، آﺗﺶ زدن ﻓﺸﻔﺸﻪ، ﭘﺮﺗﺎب ﺳﯿﮕﺎرت و ﺗﺮﻗﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻄﺮات ﻣﺘﻌﺪدی را ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری ازﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

دکتر آقازاده معاون آموزش سازمان اورژانس کشور با اشاره به پیامدهای ناگوار ناشی از بی ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﻧﮑﺎت اﯾﻤﻨﯽ و ﺳﻬﻞ اﻧﮕﺎری در ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻣﺮاﺳﻢ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ آخر سال گفت:ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ با آموزش های صحیح ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ را در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺣﻮادث ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل اﯾﻔﺎء می کنند.

وى جلوگیری از ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﻮاد ﻣﺤﺘﺮﻗﻪ، ﺗﻬﯿﻪ و ﺳﺎﺧﺖ وﺳﺎﯾﻞ آﺗﺶ ﺑﺎزی دﺳﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮزﻧﺪان، روﺷﻦ ﮐﺮدن آﺗﺶ در محل های ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮداری ها، رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک و ﻧﺎﻫﻨﺠﺎر اﻓﺮاد را زیر نظر داشته و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ  نیروی انتظامی اﻃﻼع داده، جلوگیری از ﺳﻮزاﻧﺪن وﺳﺎﯾﻞ ﯾﺎ ﻣﻮاد ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻌﺎرف ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻻﺳﺘﯿﮏ و آﻣﭙﻮل و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد آﺗﺶ زا ﻧﻈﯿﺮ ﺑﻨﺰﯾﻦ، اﻟﮑﻞ و ﮐﺎرﺑﯿﺖ، خودداری از ﺑﺮﭘﺎیی آﺗﺶ در ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺑﺎرﯾﮏ و در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﺑﺮق ﯾﺎ اﯾﺴﺘﮕﺎﻫ‌‌ﻬﺎی ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻓﺸﺎر ﮔﺎز و ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ را از جمله ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ ﺑﺮای ﻋﻤﻮم دانست.

معاون آموزش سازمان اورژانس کشور با اشاره به صدمات جبران ناپذیر مواد محترقه افزود: ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن رنگ و مواد شیمیایی ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﮐﯿﺪاً از ﻓﺮوش ﻣﻮاد آﺗﺶ زا ﺑﻪ جوانان و نوجونان ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ.

دکتر آقازاده در پایان تصریح کرد: اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد آﺗﺶ ﺑﺎزی ﻫﺮﮔﺰ اﯾﻤﻦ ﻧﯿﺴﺖ، ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد. ﺣﻮادث ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺗﻬﯿﻪ و ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻮادﻣﺤﺘﺮﻗﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ دارﻧﺪ، رخ دﻫﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ نظاره گر هستند نیز رخ دهد.

عضو می شم

    پاسخی بگذارید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.